Sandy Lam – ????? (Wakin Chau’s rendition)


 

????? ?????
wo3 pa4 lai2 bu  ji2    wo3 yao4 bao4 zhe ni3
???????? ???????
zhi2dao4 gan3jue2 ni3 de zhou4wen2  you3 le sui4yue4 de hen2ji1
???????? ??????
zhi2dao4 ken3ding4 ni3 shi4 zhen1 de  zhi2dao4 shi1qu4 li4qi
??? ???
wei4le ni3  wo3 yuan4yi4

????? ?????
dong4 ye3bu4 neng2 dong4  ye3 yao4 kan4 zhao2 ni3
???????? ???????
zhi2dao4 gan3jue2 ni3 de fa1 xian4  you3 le bai2 xue3 de hen2ji1
???????? ??????
zhi2dao4 shi4xian4 bian4de mo2hu  zhi2dao4 bu4neng2 hu1xi1
??? ????

rang4 wo3men  xing2ying3bu4li2

?? ?????????

ru2guo3  quan2shi4jie4 wo3 ye3 ke3yi3 fang4qi4
????? ??????
zhi4shao3 hai2you3 ni3  zhi2de wo3 qu4 zhen1xi1
????? ???????
er2 ni3 zai4 zhe4li3  jiu4shi4 sheng1ming4 de qi2ji1
?? ?????????
ye3xu3  quan2shi4jie4 wo3 ye3 ke3yi3 wang4ji4
????? ??????
jiu4shi4 bu4 yuan4yi4  shi1qu4 ni3 de xiao1xi
????? ???????

ni3 zhang3 xin1 de zhi4  wo3 zong3 ji4de zai4 na4li

????? ?????

wo3 pa4 lai2buji2  wo3 yao4 bao4 zhe ni3
???????? ???????
zhi2dao4 gan3jue2 ni3 de fa1 xian4  you3 le bai2 xue3 de hen2ji1
???????? ??????
zhi2dao4 shi4xian4 bian4de mo2hu  zhi2dao4 bu4neng2 hu1xi1
??? ????

rang4 wo3men  xing2ying3bu4li2

?????? ??????

wo3men hao3 bu4rong2 yi4  wo3men shen1 bu4 you2 ji3
?????? ???????
wo3 pa4 shi2jian1 tai4 kuai4  bu4gou4 jiang1 ni3 kan4 zi3xi4
?????? ???????
wo3 pa4 shi2jian1 tai4 man4  ri4ye4 dan1xin1 shi1qu4 ni3
????????? ????
hen4bude yi1 ye4 zhi1jian1 bai2tou2  yong3 bu4 fen1li2